no title in db:Aoki.Densetsu.Shoot!.Densetsu.tanjou.he.no.joshou.[?]