Animemashite - 2017.09.18

Program Animemashite (アニメマシテ)
Date 2017.09.18
Hosts Fujii Yukiyo
Kohara Konomi
Narration Hama Kento
Guest Seki Tomokazu (関智一)

The hosts for the September 18, 2017 broadcast of Animemashite were Fujii Yukiyo and Kohara Konomi.

The guest was Seki Tomokazu.

This was the second week for Yukiyo and Konomi.
They were also the hosts the previous week.


[Animemashite]

[seiyuu TV appearances]

seiyuu page
> TV appearances
> Animemashite