Koshiki Yukari diary

古式ゆかり Diary
September

Tokimeki Memorial disc collection diarys
No. 15
not for sale


This CD contains diaries of Yukari, with around 7 minutes of monologue.

Voice by Kurosaki Ayako.


[Tokimemo Disc Collection]

similar web pages


Tokimeki Memorial
> Disc collection
> CDs

--advertisements--

(c) Konami